Faculty of DentistryChiangmai University

เข้าร่วมรายการ FM100 เรื่อง "ทันตแพทย์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ถอดประสบการณ์การเรียนการสอนนอกห้องเรียน"

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ในหัวข้อ "ทันตแพทย์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ถอดประสบการณ์การเรียนการสอนนอกห้องเรียน " วิทยากรโดย อ.ทพญ.ยศวรรณ หมื่นสายญาติ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน ออกอากาศทางคลื่น FM 100 หรือทางเว็บไซต์ http://www.fm100cmu.com เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 14 ตุลาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 43 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!