Faculty of DentistryChiangmai University

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน

  • ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน เพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิสิษฐ์ จิตตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน และคุณอาโป ทักษิณกำเนิด อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 ต.ค.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 19 ตุลาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 45 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!