Faculty of DentistryChiangmai University

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวรายงานและผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งกล่าวสดุดี โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้มารับบริการทางทันตกรรม จำนวน 662 คน และพบกับกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ “เค็มรึเปล่าหวานรึเปล่า แบบนี้ไม่ดีรึเปล่า ” จัดโดยสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 22 ตุลาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 170 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!