Faculty of DentistryChiangmai University

ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

  • ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะฯ มีรศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม และ รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ นำเสนอประเด็น “ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ (Assistive Technology) และเครื่องมือแพทย์ (Medical Device) และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 21 ธันวาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 46 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!