Faculty of DentistryChiangmai University

ทันตฯ มช. รับรางวัลหน่วยงานที่ตอบแบบประเมิน CMU i-Health มากที่สุด 5 อันดับแรก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 จากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินด้านสุขภาพจาก HEALTHY CMU จากโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สําหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (HEALTHY CMU)" โดยได้รับรางวัลเป็น เครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง รับมอบโดย คุณนันทนัช วงศ์คำ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 22 ธันวาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 69 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!