Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง โรงเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อร่วมพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการตรวจฟัน ถอนฟัน และให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง โรงเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 6 มกราคม 2564
จำนวนครั้งที่เข้าดู 88 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!