Faculty of DentistryChiangmai University

เข้าร่วมรายการ FM100 เรื่อง "การรักษาทางทันตกรรมในคนไข้ที่สูญเสียฟัน"

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ในหัวข้อ "การรักษาทางทันตกรรมในคนไข้ที่สูญเสียฟัน" วิทยากรโดย ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศทางคลื่น FM 100 หรือทางเว็บไซต์ http://www.fm100cmu.com เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 13 มกราคม 2564
จำนวนครั้งที่เข้าดู 39 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!