Faculty of DentistryChiangmai University

คุณสุภาพร ปัญญาแก้ว เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คุณสุภาพร ปัญญาแก้ว เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 6 กรกฎาคม 2561
จำนวนครั้งที่เข้าดู 102 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!