Faculty of DentistryChiangmai University

เข้าร่วมรายการ FM100 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของกระดูกขากรรไกรและช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน”

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของกระดูกขากรรไกรและช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน” วิทยากรโดย ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ออกอากาศทางคลื่น FM 100 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 10 ตุลาคม 2561
จำนวนครั้งที่เข้าดู 63 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!