Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อร่วมพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ให้แก่เด็กนักเรียน ประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.62
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 17 มิถุนายน 2562
จำนวนครั้งที่เข้าดู 130 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!