Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ วัดสัมฤทธิบุญ อ.วังชิ้น จ.แพร่

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ได้มีกำหนดออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยการ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน แก่พระสงฆ์ สามเณร ณ วัดสัมฤทธิบุญ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อวันที่ 7-9 พ.ย.62
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนครั้งที่เข้าดู 351 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!