Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อร่วมพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 13 มกราคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 402 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!