Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน แก่พระสงฆ์และสามเณร ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 15 มกราคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 449 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!