Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่าคาหลวง และโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อร่วมพัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรม โดยการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่าคาหลวง และโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 7-8 ก.พ.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 223 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!