Faculty of DentistryChiangmai University

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีเป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"เพื่อนช่วยเพื่อน" ครั้งที่ 4

  • ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีเป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการรักษานักศึกษา เพื่อนผู้พิการ ภายใต้โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ครั้งที่ 4 ให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ พยาบาล ซึ่งจัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาจากชมรมเพื่อนผู้พิการ มช. DENT TALK ในหัวข้อเรื่อง “เธอ ฉัน แตกต่างที่เหมือนกัน” และการรักษาทางทันตกรรม แนะนำเรื่องการดูแลสุขอนามัยช่องปาก ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 ก.พ.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 245 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!