Faculty of DentistryChiangmai University

เข้าร่วมรายการ FM100 เรื่อง "การดูแลฟันเทียม"

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ในหัวข้อ "การดูแลฟันเทียม " วิทยากรโดย ผศ.ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ และผศ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ออกอากาศทางคลื่น FM 100 หรือทางเว็บไซต์ http://www.fm100cmu.com วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 64 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!