Faculty of DentistryChiangmai University

ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา ณ บ้านเสาหิน , บ้านสล่าเชียงตอง , บ้านวาทู , บ้านแม่แพะ , บ้านแม่เหลอ , บ้านจอซิเดอร์เหนือ-ใต้ , บ้านอุนุ , บ้านอู่หลู่ , บ้านกองสุ่มใต้ , บ้านโพซอ ตำบลแม่คง

  • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาพันธ์ออฟโรดจิตอาสาฯ ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยการ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางด้านทันตสุขศึกษา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่เด็กและประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ บ้านเสาหิน , บ้านสล่าเชียงตอง , บ้านวาทู , บ้านแม่แพะ , บ้านแม่เหลอ , บ้านจอซิเดอร์เหนือ-ใต้ , บ้านอุนุ , บ้านอู่หลู่ , บ้านกองสุ่มใต้ , บ้านโพซอ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16-22 ก.พ.63
Download (.zip)

สร้างเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนครั้งที่เข้าดู 297 ครั้ง

Stay connected with us in your favorite flavor!